Rozwiązania dla sektora komunalnego

THB SEZaM Woda

THB SEZaM Woda – program wspomaga obsługę Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Wspomaga wszystkie prace związane z naliczaniem, ewidencjonowaniem, rozliczaniem, windykacją i fakturowaniem wszelkich usług związanych z dystrybucją i dostawą wody oraz odbiorem nieczystości płynnych uwzględniając przy tym: grupy płatników, rejony oraz SUW-y. Obsługuje złożoną strukturę techniczną sieci. Ewidencjonuje usługi w oparciu o zawarte umowy.

Na etapie wdrożenia możliwy jest podział usług według branż – dostawców usług, który umożliwia prowadzenie równoległej sprzedaży usług związanych z dotacją unijną w imieniu innego dostawcy. Program oferuje szeroki zakres informacji sprawozdawczej, na przykład syntetyczne i analityczne zestawienia ilości, obrotów i sald, a także wydruki upomnień i korespondencji z klientami. Dodatkowo program ma wbudowany arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu, które umożliwiają w prosty sposób prowadzenie korespondencji seryjnej oraz indywidualne raporty i sprawozdania.

Nowa funkcja: możliwość ewidencji dowolnie definiowanych zasobów technicznych z parametrami opisującymi strukturę techniczną (na przykład SUW-y, zasuwy, hydranty, węzły). Dla każdego zarejestrowanego zasobu technicznego można gromadzić dokumentację w formie multimedialnej, na przykład zdjęcie, opis tekstowy, film.

THB SEZaM ZOM

Program do obsługi Zakładu Oczyszczania Miasta. Wspomaga prace związane z naliczaniem, ewidencjonowaniem, rozliczaniem, windykacją i fakturowaniem wszelkiego typu usług związanych z dzierżawą pojemników, wywozem nieczystości stałych ze szczególnym uwzględnieniem grup płatników. Umożliwia wystawianie faktur za usługi jednorazowe. Oferuje szeroki zakres informacji sprawozdawczej; syntetyczne i analityczne zestawienia sald, wydruk upomnień i korespondencji z klientami, zestawienia ilościowo-wartościowe, zestawienia bilansu, rejestry sprzedaży i wpłat. Ewidencjonuje usługi w oparciu o zawarte umowy. Program oferuje szeroki zakres informacji sprawozdawczej, na przykład syntetyczne i analityczne zestawienia ilości, obrotów i sald, a także wydruki upomnień i korespondencji z klientami. Dodatkowo program ma wbudowany Arkusz kalkulacyjny i Edytor tekstu, które umożliwiają w prosty sposób prowadzenie korespondencji seryjnej oraz indywidualne raporty dla użytkowników o wyższych wymaganiach.

THB SEZaM Cmentarz

Aplikacja wspomagająca zarządzanie zasobami cmentarza (lub cmentarzy), zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Podstawowe funkcje:

– szybka identyfikacja miejsca grzebalnego (wiele kryteriów wyszukiwania: według cmentarza, sektora, kwatery, rzędu, dysponenta, zmarłego),

– szybka identyfikacja zmarłego (według ostatniego adresu zamieszkania, według daty i miejsca urodzin, według daty i miejsca zgonu, według daty pogrzebu/ekshumacji, imienia i nazwiska),

– pełna ewidencja miejsc grzebalnych, pogrzebów, zmarłych, dysponentów, opłat związanych z usługami i dokumentów,

– naliczanie opłat i tworzenie faktur VAT,

– generowanie wydruków.

Moduły uzupełniające

Moduł dodatkowy, rozszerzający funkcjonalność branżowych programów: THB SEZaM Woda, THB SEZaM ZOM, THB SEZaM Administrator, THB SEZaM Zarządca. Obsługuje transakcje gotówkowe. Przeznaczony jest do przyjmowania wpłat oraz wypłacania gotówki. Prowadzi pełną dokumentację kasową.

Moduł obsługuje transakcje bezgotówkowe. Automatycznie pobiera wpłaty (bankowości masowej) z systemów bankowych do systemu THB. Umożliwia tworzenie dokumentów księgowych w programie branżowym (THB SEZaM Woda, THB SEZaM Zarządca lub THB SEZaM Administrator). Moduł posiada własną bazę danych (Microsoft SQL), co pozwala na bezpieczne przechowywanie wyciągów i tworzenie na ich podstawie zestawień. Umożliwia podgląd „surowego” pliku przed zaimportowaniem, posiada także system haseł i praw dostępu zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych.

Moduł umożliwiający ewidencję spraw sądowych oraz ich kontrolę. Umożliwia przeglądanie spraw danego płatnika (podmiotu), co pozwala na swobodne zarządzanie sprawami i wierzytelnościami oraz dostęp do danych zbiorczych dotyczących danego płatnika (podmiotu). Każda sprawa sądowa może być prowadzona osobno. Należność sądową można przeksięgować z kartoteki głównej płatnika na kartotekę należności sądowych. Oprócz należności głównej program prowadzi dowolną ewidencję kosztów sądowych, np.: kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów klauzuli, odsetek zasądzonych, wpłat wraz z naliczaniem odsetek.

Moduł ewidencji danych o strukturze instalacji sieciowej urządzeń pomiarowych i odczytujących. Reaguje na awarie, przewiduje potrzebne do wprowadzenia procedury wymiany i konserwacji. Gromadzi odczyty liczników, porządkuje je zgodnie z potrzebami użytkownika i przesyła do programu rozliczającego (np. jednego z rozwiązań THB SEZaM). Umożliwia także analizę i zestawianie danych.

Aplikacja informatyczna umożliwiająca wzmacnianie relacji biznesowych z klientami. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu. Jej celem jest usługa prezentowania danych pochodzących z podstawowych branż, np.: THB SEZaM Woda, THB SEZaM Zarządca lub THB SEZaM Administrator i innych. Wspomaga komunikację pracowników firmy z Klientem. Umożliwia mieszkańcom (klientom) podgląd własnej kartoteki finansowej, zgłaszanie zmian, np. stanu liczników, zgłaszanie awarii i inne.
Moduł obsługuje wszystkie czynności inkasenckie. Przenosi wybrane funkcje systemu THB SEZaM Woda bezpośrednio do urządzenia mobilnego. Umożliwia obsługę odczytu i rozliczenia liczników z uwzględnieniem liczników głównych, zbiorczych i sprzężonych oraz opłat ryczałtowych. Wystawia faktury VAT, prowadzi ich rejestr i sporządza raporty rejestrów sprzedaży. Prowadzi ewidencję wpłat przyjętych przez inkasenta i sporządza raporty kasowe; drukuje blankiety wpłat. Umożliwia inkasentowi wykonywanie „w terenie” zadań według przygotowanych wcześniej, w systemie zleceniowym, kolejności i zakresie. Aplikacja umożliwia również opisywanie w czasie rzeczywistym dowolnych, istotnych dla wykonywanych obowiązków zdarzeń, np. wykonanie notatki o awarii, zrobienie zdjęcia lub nakręcenie filmu. Inteligentna weryfikacja wprowadzonych danych oraz komunikaty i ostrzeżenia nie pozwalają na popełnienie pomyłki. W zestawie proponujemy nowoczesny tablet z aplikacją informatyczną THB SEZaM Mobilny Inkasent i drukarką bezprzewodową.
Moduł umożliwiający w prosty i przystępny sposób zarządzanie pracą pracowników firmy i jej procesami biznesowymi poprzez zdefiniowanie Zleceń i Czynności do wykonania. Zezwala na sporządzenie planu prac, a następnie bieżące kontrolowanie ich postępu, wykonalności planu oraz analizowanie dostępności i zapotrzebowania na poszczególne zasoby. Pozwala to na optymalizację zakupów i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych.
Moduł umożliwiający kontekstową prezentację na mapie miejsc – punktów adresowych – przypisanych do zasobów technicznych (działek, budynków, elementów sieci itd.) przeglądanych w wybranym programie THB SEZaM. Aplikacja umożliwia również edycję, dodawanie zdjęć czy notatek, a następnie przeniesienie tych danych i wykorzystanie na tablecie inkasenckim.
Moduł, dzięki któremu informacje z dokumentów z rejestrów sprzedaży są przekazywane do urządzeń fiskalnych, np. kasa lub drukarka fiskalna.

Zautomatyzowany proces wysyłania elektronicznej korespondencji do Klientów z dołączonymi dokumentami (np. fakturami elektronicznymi, informacją windykacyjną, komunikatami, itp.). Można wysyłać korespondencję do pojedynczych osób, grup lub typów kontrahentów. Moduł prowadzi rejestr korespondencji.