THB SEZaM to system dla branż:

Gospodarka
lokalowa

Gospodarka komunalna

Zarządzanie przedsiębiorstwem

THB SEZaM Administrator

dla Administratorów zasobów własnych, komunalnych

THB SEZaM Zarządca

dla Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców wspólnot mieszkaniowych

THB SEZaM Woda

dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji

THB SEZaM ZOM

dla Zakładów Oczyszczania Miasta

THB SEZaM Usługi komunalne

dla Cmentarzy, Targowisk, utrzymania terenów zielonych

ERP Streamsoft Prestiż

dla wszystkich przedsiębiorstw

THB SEZaM to nowoczesne i kompleksowe oprogramowanie dedykowane branży lokalowej i wodociągowo-komunalnej (zarządzanie wspólnotami, powierzonymi i własnymi zasobami lokalowymi; wodociągi, cmentarze i targowiska, tereny zielone).

THB SEZaM umożliwia jednoczesną obsługę kartotek kontrahentów różnych typów działalności Przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym osobne rejestry VAT, odrębną numerację dokumentów, sald kontrahenta itp. Nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika. Program działa w przeglądarce internetowej.

System ma przyjazny interfejs oraz umożliwia stworzenie własnego profilu użytkownika i dostosowania wyglądu ekranu do własnych potrzeb (chowane boczne panele, panel z definiowanymi ikonami dla użytkownika, ustawialna kolejność wyświetlanych kolumn, sortowanie po dowolnych danych i filtrowanie kartotek po zadanych kryteriach).

W programie do dyspozycji użytkownika jest komplet gotowych raportów, które umożliwiają prowadzenie analizy ilościowo-wartościowych, rejestrów sprzedaży, wpłat, korekt. Dodatkowo w aplikację wbudowany jest edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, które pozwalają w prosty sposób wygenerować korespondencję seryjną oraz dowolne analizy i sprawozdania.

THB SEZaM – moduły uzupełniające

Moduł dodatkowy, rozszerzający funkcjonalność branżowych programów: THB SEZaM Woda, THB SEZaM ZOM, THB SEZaM Administrator, THB SEZaM Zarządca. Obsługuje transakcje gotówkowe. Przeznaczony jest do przyjmowania wpłat oraz wypłacania gotówki. Prowadzi pełną dokumentację kasową.

Moduł obsługuje transakcje bezgotówkowe. Automatycznie pobiera wpłaty (bankowości masowej) z systemów bankowych do systemu THB. Umożliwia tworzenie dokumentów księgowych w programie branżowym (THB SEZaM Woda, THB SEZaM Zarządca lub THB SEZaM Administrator). Moduł posiada własną bazę danych (Microsoft SQL), co pozwala na bezpieczne przechowywanie wyciągów i tworzenie na ich podstawie zestawień. Umożliwia podgląd „surowego” pliku przed zaimportowaniem, posiada także system haseł i praw dostępu zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych.

Aplikacja umożliwia w Module Opłaty/Czynsze: prowadzenie ewidencji składników potrzebnych do naliczenia opłaty komunalnej, naliczenie samej opłaty i/lub odsetek, przyjmowanie wpłat. Operacje te są wykonywane analogicznie do standardowych operacji na kartotekach płatników w Module Opłaty/Czynsze, jednak w związku z ich specyfiką, są rozdzielone księgowo od „zwykłych” rozrachunków płatnika i przychodów.

Moduł umożliwiający ewidencję spraw sądowych. Zapewnia kontrolę prowadzonych spraw,
a także umożliwia przeglądanie spraw danego płatnika (podmiotu), co pozwala na swobodne zarządzanie sprawami i wierzytelnościami oraz dostęp do danych zbiorczych dotyczących danego płatnika (podmiotu). Każda sprawa sądowa może być prowadzona osobno. Należność sądową można przeksięgować z kartoteki głównej płatnika na kartotekę należności sądowych. Oprócz należności głównej program prowadzi dowolną ewidencję kosztów sądowych, np.: kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów klauzuli, odsetek zasądzonych, wpłat wraz z naliczaniem odsetek.

Moduł ewidencji danych o strukturze instalacji sieciowej urządzeń pomiarowych i odczytujących. Reaguje na awarie, przewiduje potrzebne do wprowadzenia procedury wymiany i konserwacji. Gromadzi odczyty liczników, porządkuje je zgodnie z potrzebami użytkownika i przesyła do programu rozliczającego (np. jednego z rozwiązań THB SEZaM). Umożliwia także analizę i zestawianie danych.

Aplikacja informatyczna na miarę XXI wieku, która na nowo definiuje relacje biznesowe z klientami. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu. Jej celem jest usługa prezentowania w Internecie danych pochodzących z podstawowych programów THB SEZaM Woda, THB SEZaM Zarządca lub THB SEZaM Administrator. Wspomaga komunikację pracowników firmy z Klientem. Umożliwia mieszkańcom (klientom) podgląd własnej kartoteki finansowej, zgłaszanie zmian, np. stanu liczników, zgłaszanie awarii i inne.

Moduł obsługuje wszystkie czynności inkasenckie. Przenosi wybrane funkcje systemu THB SEZaM-Woda bezpośrednio do urządzenia mobilnego. Umożliwia obsługę odczytu i rozliczenia liczników z uwzględnieniem liczników głównych, zbiorczych i sprzężonych oraz opłat ryczałtowych. Wystawia faktury VAT, prowadzi ich rejestr i sporządza raporty rejestrów sprzedaży. Prowadzi ewidencję wpłat przyjętych przez inkasenta i sporządza raporty kasowe; drukuje blankiety wpłat. Umożliwia inkasentowi wykonywanie „w terenie” zadań według przygotowanej wcześniej, w systemie zleceniowym, kolejności i zakresie. Aplikacja umożliwia również opisywanie w czasie rzeczywistym dowolnych, istotnych dla wykonywanych obowiązków zdarzeń, np. wykonanie notatki o awarii, zrobienie zdjęcia lub nakręcenie filmu. Inteligentna weryfikacja wprowadzonych danych oraz komunikaty i ostrzeżenia nie pozwalają na popełnienie pomyłki. Wbudowany program Mapy i wykorzystanie modułu GPS – bez korzystania z zasobów Internetu – pozwalają na łatwą lokalizację miejsc i wyznaczenie trasy.
W zestawie proponujemy nowoczesny tablet z aplikacją informatyczną THB SEZaM Mobilny Inkasent i drukarką bezprzewodową.

Moduł umożliwiający w prosty i przystępny sposób zarządzać pracą pracowników firmy i jej procesami biznesowymi poprzez zdefiniowanie Zleceń i Czynności do wykonania. Dzięki temu narzędziu możliwe jest sporządzenie planu prac, a następnie bieżące kontrolowanie postępu prac, wykonalności planu oraz analizowanie dostępności i zapotrzebowania na poszczególne zasoby. Pozwala to na optymalizację zakupów i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych.

Moduł umożliwia kontekstową prezentację na mapie miejsc –punktów adresowych – przypisanych do zasobów technicznych ( działek, budynków, elementów sieci, itd.) przeglądanych w programie THB SEZaM. Aplikacja umożliwia również edycję, dodawanie zdjęć czy notatek, a następnie przeniesienie tych danych i wykorzystanie również na tablecie inkasenckim.

Moduł, dzięki któremu informacje z dokumentów z rejestrów sprzedaży są przekazywane na urządzenia fiskalne.

Zautomatyzowany proces wysyłania elektronicznej korespondencji do Klientów z dołączonymi dokumentami (np. fakturami elektronicznymi, informacją windykacyjną, komunikatami, itp.). Można wysyłać korespondencję do pojedynczych osób, grup lub typów kontrahentów. Moduł prowadzi rejestr korespondencji.