Rozwiązania dla sektora lokalowego

THB SEZaM Administrator

THB SEZaM Administrator to program stworzony dla Administratorów zasobów własnych
i komunalnych. Wykorzystuje wszystkie główne funkcjonalności systemu, tzn.:

– ewidencjonuje i obsługuje zasoby lokalowe. Gromadzi, aktualizuje oraz dostarcza w różnych przekrojach informacje o zasobach lokalowych. Dane ewidencjonowane są na kilku poziomach szczegółowości. Służą do analiz zasobowych oraz stanowią podstawę dla sprawozdań, a przede wszystkim do rozliczeń kosztów, najemców i właścicieli.

– automatyzuje naliczanie i wspomaga proces ewidencji lokatorów i właścicieli: przygotowanie, przypisanie, naliczanie i windykacja opłat. Nalicza i rozlicza odsetki. Wspomaga pracę służb eksploatacji – ewidencja ruchu lokalowego i wyposażenia technicznego lokali. Prowadzi kontrolę zmian danych i ich historię. Rozlicza dodatki mieszkaniowe. Zawiera fakturowanie i rejestry VAT.

– rozlicza i ewidencjonuje zużycie mediów. Automatyzuje naliczanie i rozliczanie za dowolny okres opłat za zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, gaz i nieczystości płynne. Prowadzi szczegółową ewidencję liczników i ich przynależności do płatników i struktury technicznej budynków. W pełni rozlicza liczniki główne. Pozwala na przypisanie i rozliczenie płatnikowi dowolnej ilości liczników w dowolnej wzajemnej relacji. Współpracuje z przenośnym komputerem inkasenckim. Automatycznie przenosi noty rozliczeniowe do kartotek płatników.

– rozlicza koszty najemców lokali. Gromadzi, rozlicza oraz dostarcza w różnorodnych, definiowalnych przez użytkownika przekrojach informacje o kosztach (np. zarządzanie, eksploatacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, usługi) poniesionych na poszczególne lokale, budynki/wspólnoty lub ich grupy przez ich najemców, właścicieli i zarządców. Dostarcza analizy porównawcze poniesionych kosztów z naliczonymi opłatami i dokonanymi wpłatami w wybranym okresie, za dowolny lokal, budynek/wspólnotę. Umożliwia pełne rozliczanie najemców i właścicieli lokali z zastosowaniem wielu dowolnie wybranych kluczy podziału kosztów. Prowadzi ewidencję wspólnot mieszkaniowych.

Dodatkowo program ma wbudowany Arkusz kalkulacyjny i Edytor tekstu, które umożliwiają w prosty sposób prowadzenie korespondencji seryjnej oraz indywidualne raporty dla użytkowników o wyższych wymaganiach.

THB SEZaM Zarządca

THB SEZaM Zarządca to program stworzony dla Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych.
Główne funkcje:

– ewidencjonuje i obsługuje zasoby lokalowe. Gromadzi, aktualizuje oraz dostarcza w różnych przekrojach informacje o zasobach lokalowych. Dane ewidencjonowane są na kilku poziomach szczegółowości. Służą one do analiz zasobowych oraz stanowią podstawę dla sprawozdań, a przede wszystkim do rozliczeń kosztów i właścicieli.

– automatyzuje naliczanie i wspomaga proces ewidencji lokatorów i właścicieli: przygotowanie, przypisanie, naliczanie i windykacja opłat. Nalicza i rozlicza odsetki. Wspomaga pracę służb eksploatacji – ewidencja ruchu lokalowego i wyposażenia technicznego lokali. Prowadzi kontrolę zmian danych i ich historię. Rozlicza dodatki mieszkaniowe. Zawiera fakturowanie i rejestry VAT.

– rozlicza i ewidencjonuje zużycie mediów. Automatyzuje naliczanie i rozliczanie za dowolny okres opłat za zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, gaz i nieczystości płynne. Prowadzi szczegółową ewidencję liczników i ich przynależności do płatników i struktury technicznej budynków. W pełni rozlicza liczniki główne. Pozwala na przypisanie i rozliczenie płatnikowi dowolnej ilości liczników w dowolnej wzajemnej relacji. Współpracuje z przenośnym komputerem inkasenckim. Automatycznie przenosi noty rozliczeniowe do kartotek płatników.

– rozlicza koszty i właścicieli lokali oraz prowadzi ewidencję wspólnot mieszkaniowych. Gromadzi, rozlicza oraz dostarcza w różnorodnych, definiowalnych przez użytkownika, przekrojach informacje o kosztach (np. zarządzanie, eksploatacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, usługi) poniesionych na poszczególne lokale, budynki/wspólnoty lub ich grupy przez ich właścicieli i zarządców. Dostarcza analizy porównawcze poniesionych kosztów z naliczonymi opłatami i dokonanymi wpłatami w wybranym okresie, z wybranego powodu, za dowolny lokal, budynek/wspólnotę. Umożliwia pełne rozliczanie właścicieli lokali z zastosowaniem wielu dowolnie wybranych kluczy podziału kosztów. Prowadzi ewidencję wspólnot mieszkaniowych.

Księgowość wspólnot to dodatkowa funkcjonalność, która służy do automatycznego zakładania i prowadzenia pełnej księgowości wspólnoty mieszkaniowej. Umożliwia, między innymi, prowadzenie wzorcowego planu kont wspólnoty i niezależnego planu kont dla poszczególnych wspólnot. Prowadzi automatycznie pełną księgową ewidencję analityczną obrotów kontrahenta oraz ewidencjonuje wyciągi bankowe, raporty kasowe; generuje komplet zestawień księgowych dla wybranej wspólnoty lub wielu wspólnot.

Dodatkowo program ma wbudowany Arkusz kalkulacyjny i Edytor tekstu, które umożliwiają w prosty sposób prowadzenie korespondencji seryjnej oraz indywidualne raporty dla użytkowników o wyższych wymaganiach.

THB SEZaM – moduły uzupełniające

Moduł dodatkowy, rozszerzający funkcjonalność branżowych programów: THB SEZaM Woda, THB SEZaM ZOM, THB SEZaM Administrator, THB SEZaM Zarządca. Obsługuje transakcje gotówkowe. Przeznaczony jest do przyjmowania wpłat oraz wypłacania gotówki. Prowadzi pełną dokumentację kasową.

Moduł obsługuje transakcje bezgotówkowe. Automatycznie pobiera wpłaty (bankowości masowej) z systemów bankowych do systemu THB. Umożliwia tworzenie dokumentów księgowych w programie branżowym (THB SEZaM Woda, THB SEZaM Zarządca lub THB SEZaM Administrator). Moduł posiada własną bazę danych (Microsoft SQL), co pozwala na bezpieczne przechowywanie wyciągów i tworzenie na ich podstawie zestawień. Umożliwia podgląd „surowego” pliku przed zaimportowaniem, posiada także system haseł i praw dostępu zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych.

Aplikacja umożliwia w Module Opłaty/Czynsze: prowadzenie ewidencji składników potrzebnych do naliczenia opłaty komunalnej, naliczenie samej opłaty i/lub odsetek, przyjmowanie wpłat. Operacje te są wykonywane analogicznie do standardowych operacji na kartotekach płatników w Module Opłaty/Czynsze, jednak w związku z ich specyfiką, są rozdzielone księgowo od „zwykłych” rozrachunków płatnika i przychodów.

Moduł umożliwiający ewidencję spraw sądowych. Zapewnia kontrolę prowadzonych spraw,
a także umożliwia przeglądanie spraw danego płatnika (podmiotu), co pozwala na swobodne zarządzanie sprawami i wierzytelnościami oraz dostęp do danych zbiorczych dotyczących danego płatnika (podmiotu). Każda sprawa sądowa może być prowadzona osobno. Należność sądową można przeksięgować z kartoteki głównej płatnika na kartotekę należności sądowych. Oprócz należności głównej program prowadzi dowolną ewidencję kosztów sądowych, np.: kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów klauzuli, odsetek zasądzonych, wpłat wraz z naliczaniem odsetek.

Moduł ewidencji danych o strukturze instalacji sieciowej urządzeń pomiarowych i odczytujących. Reaguje na awarie, przewiduje potrzebne do wprowadzenia procedury wymiany i konserwacji. Gromadzi odczyty liczników, porządkuje je zgodnie z potrzebami użytkownika i przesyła do programu rozliczającego (np. jednego z rozwiązań THB SEZaM). Umożliwia także analizę i zestawianie danych.

Aplikacja informatyczna na miarę XXI wieku, która na nowo definiuje relacje biznesowe z klientami. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu. Jej celem jest usługa prezentowania w Internecie danych pochodzących z podstawowych programów THB SEZaM Woda, THB SEZaM Zarządca lub THB SEZaM Administrator. Wspomaga komunikację pracowników firmy z Klientem. Umożliwia mieszkańcom (klientom) podgląd własnej kartoteki finansowej, zgłaszanie zmian, np. stanu liczników, zgłaszanie awarii i inne.

Moduł obsługuje wszystkie czynności inkasenckie. Przenosi wybrane funkcje systemu THB SEZaM-Woda bezpośrednio do urządzenia mobilnego. Umożliwia obsługę odczytu i rozliczenia liczników z uwzględnieniem liczników głównych, zbiorczych i sprzężonych oraz opłat ryczałtowych. Wystawia faktury VAT, prowadzi ich rejestr i sporządza raporty rejestrów sprzedaży. Prowadzi ewidencję wpłat przyjętych przez inkasenta i sporządza raporty kasowe; drukuje blankiety wpłat. Umożliwia inkasentowi wykonywanie „w terenie” zadań według przygotowanej wcześniej, w systemie zleceniowym, kolejności i zakresie. Aplikacja umożliwia również opisywanie w czasie rzeczywistym dowolnych, istotnych dla wykonywanych obowiązków zdarzeń, np. wykonanie notatki o awarii, zrobienie zdjęcia lub nakręcenie filmu. Inteligentna weryfikacja wprowadzonych danych oraz komunikaty i ostrzeżenia nie pozwalają na popełnienie pomyłki. Wbudowany program Mapy i wykorzystanie modułu GPS – bez korzystania z zasobów Internetu – pozwalają na łatwą lokalizację miejsc i wyznaczenie trasy.
W zestawie proponujemy nowoczesny tablet z aplikacją informatyczną THB SEZaM Mobilny Inkasent i drukarką bezprzewodową.

Moduł umożliwiający w prosty i przystępny sposób zarządzać pracą pracowników firmy i jej procesami biznesowymi poprzez zdefiniowanie Zleceń i Czynności do wykonania. Dzięki temu narzędziu możliwe jest sporządzenie planu prac, a następnie bieżące kontrolowanie postępu prac, wykonalności planu oraz analizowanie dostępności i zapotrzebowania na poszczególne zasoby. Pozwala to na optymalizację zakupów i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych.

Moduł umożliwia kontekstową prezentację na mapie miejsc –punktów adresowych – przypisanych do zasobów technicznych ( działek, budynków, elementów sieci, itd.) przeglądanych w programie THB SEZaM. Aplikacja umożliwia również edycję, dodawanie zdjęć czy notatek, a następnie przeniesienie tych danych i wykorzystanie również na tablecie inkasenckim.

Moduł, dzięki któremu informacje z dokumentów z rejestrów sprzedaży są przekazywane na urządzenia fiskalne.

Zautomatyzowany proces wysyłania elektronicznej korespondencji do Klientów z dołączonymi dokumentami (np. fakturami elektronicznymi, informacją windykacyjną, komunikatami, itp.). Można wysyłać korespondencję do pojedynczych osób, grup lub typów kontrahentów. Moduł prowadzi rejestr korespondencji.