Rozwiązania dla sektora komunalnego

THB SEZaM Woda

THB SEZaM Woda – program wspomaga obsługę Zakładów Wodociągów i Kanalizacji. Wspomaga wszystkie prace związane z naliczaniem, ewidencjonowaniem, rozliczaniem, windykacją i fakturowaniem wszelkich usług związanych z dystrybucją i dostawą wody oraz odbiorem nieczystości płynnych uwzględniając przy tym: grupy płatników, rejony oraz SUW-y. Obsługuje złożoną strukturę techniczną sieci. Ewidencjonuje usługi w oparciu o zawarte umowy.

Na etapie wdrożenia możliwy jest podział usług według branż – dostawców usług, który umożliwia prowadzenie równoległej sprzedaży usług związanych z dotacją unijną w imieniu innego dostawcy. Program oferuje szeroki zakres informacji sprawozdawczej, na przykład syntetyczne i analityczne zestawienia ilości, obrotów i sald, a także wydruki upomnień i korespondencji z klientami. Dodatkowo program ma wbudowany arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu, które umożliwiają w prosty sposób prowadzenie korespondencji seryjnej oraz indywidualne raporty i sprawozdania.

Nowa funkcja: możliwość ewidencji dowolnie definiowanych zasobów technicznych z parametrami opisującymi strukturę techniczną (na przykład SUW-y, zasuwy, hydranty, węzły). Dla każdego zarejestrowanego zasobu technicznego można gromadzić dokumentację w formie multimedialnej, na przykład zdjęcie, opis tekstowy, film.

THB SEZaM ZOM

Program do obsługi Zakładu Oczyszczania Miasta. Wspomaga prace związane z naliczaniem, ewidencjonowaniem, rozliczaniem, windykacją i fakturowaniem wszelkiego typu usług związanych z dzierżawą pojemników, wywozem nieczystości stałych ze szczególnym uwzględnieniem grup płatników. Umożliwia wystawianie faktur za usługi jednorazowe. Oferuje szeroki zakres informacji sprawozdawczej; syntetyczne i analityczne zestawienia sald, wydruk upomnień i korespondencji z klientami, zestawienia ilościowo-wartościowe, zestawienia bilansu, rejestry sprzedaży i wpłat. Ewidencjonuje usługi w oparciu o zawarte umowy. Program oferuje szeroki zakres informacji sprawozdawczej, na przykład syntetyczne i analityczne zestawienia ilości, obrotów i sald, a także wydruki upomnień i korespondencji z klientami. Dodatkowo program ma wbudowany Arkusz kalkulacyjny i Edytor tekstu, które umożliwiają w prosty sposób prowadzenie korespondencji seryjnej oraz indywidualne raporty dla użytkowników o wyższych wymaganiach.

THB SEZaM Cmentarz

Aplikacja wspomagająca zarządzanie zasobami cmentarza (lub cmentarzy), zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Podstawowe funkcje:

– szybka identyfikacja miejsca grzebalnego (wiele kryteriów wyszukiwania: według cmentarza, sektora, kwatery, rzędu, dysponenta, zmarłego),

– szybka identyfikacja zmarłego (według ostatniego adresu zamieszkania, według daty i miejsca urodzin, według daty i miejsca zgonu, według daty pogrzebu/ekshumacji, imienia i nazwiska),

– pełna ewidencja miejsc grzebalnych, pogrzebów, zmarłych, dysponentów, opłat związanych z usługami i dokumentów,

– naliczanie opłat i tworzenie faktur VAT,

– generowanie wydruków.